Lillomarkas venner

Skjøtsel på Hestejordene

Les mer om Hestejordene og Kolås i heftet Hestejordene og Kolås – en oase i Groruddalen.

Hestejordeneprosjektet drives av lokale krefter, brukere av området som gjerne vil ta vare på det åpne kulturlandskapet og dets spesielle flora og fauna. Det åpne landskapspreget er fremdeles bevart, men gjengroing truer i dag randsonene, og aktiv skjøtsel må til for at ikke skogen skal overta. I prosjektets styringsgruppe deltar, i tillegg til lokale beboere, også Lillomarkas venner, Natur videregående skole, Sandås vel, Forsvarsbygg (grunneier), Oslo kommune v/Friluftsetaten og Plankontoret for Groruddalen og stiftelsen BioFokus.

Prosjektet startet opp våren 2000, etter et samlet initiativ fra Lillomarkas Venner, Siste Sjanse og Sandås vel, og skjøtsel i form av beiting, slått, rydding og hogst hindrer nå den mest akutte gjengroingen. Gjenveksten i vårt lokale kulturlandskap på Rødtvet/Linderud er også i år holdt i sjakk av et knippe sultne husdyr. Samarbeidet med Beitepatruljen BA fortsetter på Linderudbeitet, der ammekuer fra Bjørnholt på Lørenskog gikk på beite til høstferien. 4H-gården på Nordre Lindeberg har disponert Rødtvetbeitet. Ungoksene Sivert og Truls har rådet grunnen der, sammen med et varierende antall og varianter av kuer og hester. De som har forsøkt seg innenfor gjerdet har fått føle ungoksenes i overkant sosiale behov ispedd en pubertal tendens til å by opp til fight. Sambeitingen mellom okser, kuer og hester har tilsynelatende gått problemfritt, bortsett fra en viss utferdstrang for hestenes del i starten av sesongen. To hester brøt seg ut av gjerdet en natt og ble tatt hånd om på Årvoll morgenen etter.
Forvaltningen av våre kulturlandskaper er et tema som opptar mange, og Hestejordene har fått oppslag både i lokalpressen, Aftenposten og Dagsrevyen denne sommeren. Les om Sivert og Truls på lokalavisen sine sider her.
Dagsrevyen fokuserte på beiteprosjekter i Osloområdet, og hadde bl.a. intervju med gårdbruker Solveig Bjørnholt.
Nå er gjerdene fjernet, og jordene er igjen tilgjengelig for turgåere som ikke ønsker nærkontakt med okser. Vi sender en takk til lokale ildsjeler på Sandås gjør en kjempeinnsats med gjerdesjauing og dyrepass sommeren gjennom.

I tillegg til beiting, drives rydding av småkratt og trær i enkelte bekkedaler.

Det er utarbeidet en skjøtselsplan for området, som kan leses her.

Kart som hører med til skjøtselsplanen.

Kart over inngjerdet område sommeren 2007.


til forsiden