Lillomarkas venner

Huken. En kamp som må vinnes.

Forslag om utvidelse av Huken pukk og asfaltverk kan bli et av de største inngrepene innenfor markagrensen i nyere tid, hvis det blir en realitet. Bruddet vil bli forlenget med  ca. 360 m og  dekke 190 da.

Groruddalen Miljøforum, Alnaelvas Venner , Lillomarkas Venner og Selskapet til  Grorud  Vel  fikk alle innbydelse av Oslo Vei AS  om å delta i en referansegruppe for å påvirke planleggingen og utbyggingen av Huken pukk og asfaltverk til beboernes beste . Da det skulle utformes et mandat for referansegruppen, ble det stilt krav om at denne måtte baseres på hypotesen om at det skulle bli noe av utbyggingen.

Da alle ovennevnte organisasjoner var i mot en utbygging, kunne vi ikke være med på disse premissene og avslo videre deltagelse og dannet aksjonsgruppen ”Stopp Huken- vern marka”.For utarbeidelse av kommentarene til Planprogrammet har vi fått assistanse fra Breisjøgrenda Sameie og Lillomarka Orienteringslag. I tillegg har vi full oppslutning fra en rekkke organisasjoner, foreninger, enkeltpersoner og bydelsutvalg.

Forslaget fra Oslo Vei AS om utvidelse av Huken pukk og asfaltverk tar på mange måter på alvor de planmessige og tekniske mekanismene i fm. Virksomhet innenfor marka, men mangler fullstendig markedsplaner, økonomiske lønnsomhets- og investeringsanalyser samt nyttekostnadsvurderinger. De fremmer et forslag til omregulering med konsekvensvurderinger og høringsrunder som er lovfestet. Forslaget bryter inidlertid med alle politiske intensjoner vedr. marka.

Store deler av Groruddalens og også Oslos befolkning bruker Lillomarka og området rundt Huken som rekreasjons- og nærturområde. Forslaget om utbygging av Huken opptar svært mange og i et folkemøte i fjor skrev lokalavisen ”Folket reiste seg mot Huken utbyggingen”. Dette kommer også klart frem i et møte i Bjerke  bydelsutvalg hvor man svært sjelden uttaler seg om saker som ikke angår bydelen direkte og vedtok å gå imot utbyggingen og sa at dette  er noe som angår oss alle

De mest bolignære områdene er de mest verdifulle, da de kan nås av barn og unge, eldre og bevegelseshemmede og av mannen i gata so   m bare skal gå en kort kveldstur. Disse områdene må ha en ekstra streng beskyttelse. Regjeringen vil lage et sterkere vern av bynære marker og lage et eget lovfestet vern av Oslomarka- ifølge Soria Moria erklæringen. Miljødepartementet arbeider nå med et lovutkast om varig vern av marka som vi stiller store forhåpninger til.

Gruppen kommer med et prinsipialt standpunkt om å utsette videre planer om  utbygging av Huken     pukk - og asfaltverk inntil det er fattet en beslutning om lovfestet vern av Oslomarka under henvisning til det igangsatte lovarbeidet. Vårt sekundære standpunkt er å nedlegge raskest mulig etter alternativet ”Styrt avvikling”.

Lokalbefolkningen har i mange år måttet tåle de  belastninger som driften ved Huken pukkverk har medført. Det har i årenes løp gitt mange løfter om at driften skulle opphøre i nær fremtid. Disse løftene er ikke blitt innfridd. Nå er tiden inne for å gjøre noe med dette. I denne saken mener vi at naturmiljøets og lokalmiljøets kvaliteter bør vike for storsamfunnets krav til asfalt.

Det har nå fremkommet informasjon om at gjeldene konsesjon betinger noe igjenfylling av området etter hvert som utvinningen finner sted. Det er en viktig del av politikernes ansvar å ta beslutninger som kan være upopulære for deler av befolkningen. I denne forståelse har en i mange år holdt ut  de byrder pukkverket har ført med seg. Etter mange år med tålmodighet og brutte løfter, er det nå på tide at Huken pukkverk endelig avvikles. Dette påpekes også i uttalelse fra Miljøverndepartementet i forbindelse med reguleringsplanen fra1973. Nå må driften ved Huken avvikles og arealet stilles til rådighet for andre formål.

I tillegg til ”0- alternativet og ”Utvidelsesalternativet” fremmer vi forslag om alternativet ”Styrt avvikling” som vi ønsker skal utredes i sin helhet.

Forslaget går ut på:

 • Åstoppe videre utbyggingsplaner med henvisning til markagrensen.
 • Å trekke konsesjonen tilbake og avvikle pukk/grus/asfalt-produksjoni2012 – senest i 2014. Andre driftsformer enn dagens tillates ikke.
 • Å starte opprydding og sikring av området, pynte på kanter, lage voller  og tilrettelegge for etterbruk slik nåværende konsesjon tilsier.
 • Starte arbeidet med grøntområde og vannspeil på nedre del av anlegget slik Oslo Vei har foreslått i ”Utbyggingsalternativet”.
 • Utrede behovet for stein/grus og asfalt for Oslo og Akershus.
 • Lage etterbruksplan med bydel Grorud, Vel, foreninger og lokalbefolkningen.

I forslaget til planprogram kap. 6.2 skrives det om utvidelsesalternativet: ”Totalt vil dette medfører lavere støybelastning. Samtidig vil anlegget flyttes lenger inn i marka, noe som kan føre til økt støybelastning i enkelte turområder”. Disse utsagnene finner vi både vage og delevis selvmotsigende, og vi finner det lite troverdig å snakke om en gjennomsnittlig totalvirkning uavhengig av plassering. Støyen man opplever vil være avhengig av hvilke områder man befinner eller beveger seg i. Vi snakker om så vidt forskjellige områder som boligområder og frilufts- og rekreasjonsområder i Lillomarka.

Alle områder i nærheten, også boligområdene, vil bli ekstra belastet i perioden mens  en evt. tunnel bygges. Idenne perioden vil det parallelt med støy fra vanlig drift i pukkverket og tungtransport gjennom boligområdene, kommer ekstra støy fra sprengning og boring av tunnelen, samt frakt av masse ut av og internt i området i forbindelse med tunnelen. Det er behov for å få utredet hvor mye ekstra støybelastning for områdene rundt tunnelbyggingen vil representere.

De områdene vi mener er aktuelle å kartlegge omfatter både de nærmest beliggende områdene med stier, turveier og badeplasser, og områder lenger inn i Lillomarka. Mer spesifikt regner vi følgende områder som svært viktige i sammenheng med støyutredning, følgende blir daglig brukt av svært mange mennesker:

 • Badedammen og Steinbruvann med turveiene på begge sider,
 • Turveier på Romsås og Røverkollen,
 • Turveien (lysløypa) rundt bruddområdet,
 • Stinettet mellom dagens brudd og turveiene rundt,
 • Lillomarka barnehage,
 • Turveien fra Hukenveien opp til Breisjøen,
 • Kulturstien fra parkeringsplassen ved Lilloseterveien opp til Breisjøen/lysløypaa
 • Stiene og området oppover mot Aurevann og rundt Aurevann
 • Rundt Breisjøen med turvei/lysløype,
 • Områdene opp mot Lilloseter.

Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen er godkjent i Bystyret 21.06.06. Utvidelse av Huken må fullt rette seg etter denne planen. Plan og bygningsetaten sier at en større utvidelse av pukkverket synes prinsipielt ikke å være i samsvar med Helhetlig  utviklingsplan for Groruddalen og har lagt noen premisser for utbyggingen:

 • Huken bør ikke utvides med dagens adkomst gjennon boligområdene på Ammerud og Grorud.
 • Utbyggingsforslaget må ikke få negativ betydning for grunnvannstanden og vannkvaliteten.
 • Forslaget til adkomsttunnel berøres direkte av forslag til”Kommunedelsplan for Romsås/Bånkall.
 • Det kan ikke anbefales adkomstløsninger som gir problemer med fremtidig utvikling av boligområder og kultur i henhold til intensjonene i ”Kommunedelsplanen for Romsås/Bånkall”.

Området mellom nytt brudd(nordvest for) og lysløypa er pga sine spesielle opplevelsesverdier foreslått  som bevaringsskog for friluftslivet (Oslo kommunes skoger).

Med en utvidelse av Huken blir området presset sammen til en smal tarm mellom et nytt brudd og lysløypa og vil helt miste sin verdi for friluftslivet. I den vestlige delen av området går den blåmerkede stien fra Badedammen. Her er et skar som har et helt spesielt opplevelseselement og som vil bli helt avskåret hvis det blir et nytt brudd. Nord for  nytt brudd vil et vakkert myrområde miste sin verdi som landskapselement.

”Miljøtunellen” med utkjøring/innkjøring fra RV4 kan vi dessverre ikke se som noe betydelig miljøtiltak, kun som en flytting av tungtransporten fra et boligområde til et annet

Det fremstilles noen ganger slik at Huken er helt u-unnverlig for å forsyne asfaltindustrien i Oslo-området med høykvalitets stein. Som det vil fremgå av følgende, er dette ikke riktig. Selv om basalten fra Huken er en god stein og leveransen derfra er av betydning for Oslo, er det fullstendige bildet langt mer nyansert. Det finnes mye god stein i Oslo-området og det er flere leverandører av fullverdig tilslag for alle typer asfaltdekker i området. Når Huken opphører, vil markedet tilpasse seg raskt og vil knapt merke bortfallet av en spesiell leverandør.

Usikkerheten omkring Oslo Vei AS`s økonomiske og finansielle stilling i fremtiden gjør at en må spørre seg hva som kan skje om bedriften selges til en privat aktør. Vil konsesjonen for Huken automatisk følge med, eller vil kommunen ha mulighet til å endre på konsesjonsvilkårene? Det kan i den sammenheng nevnes usikkerhet om behandling av området etter avsluttet drift og om nedbygging av det betydelige lageret av gjenbruksmasser som er på Huken i dag. Det ligger nå ca 300 000 tonn gjenbruksmasser på Huken, og store deler av dette har vært lagret der i flere år.Det  er uakseptabelt ut fra gjeldene miljøforskrifter at asfaltmasser lagres på midlertidige depot over lang tid.

Itillegg til arbeidet med kommentareme til forslaget til planprogram for Huken pukk og asfaltverk er det arrangert to demonstrasjoner  utenfor innkjøringsporten til Huken under mottoet  ”Stopp Huken nok er nok”. Underskriftskampanjen mot utvidelsen av Huken går for fullt i regi av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus


til forsiden